Java прослеђује по вредности, а не по референци

Java прослеђује по вредности, а не по референци

Увод

Једно од кључних концепта у Јава програмском језику је начин на који се променљиве прослеђују методама. У Јави, променљиве се увек прослеђују по вредности, што значи да се ствара копија оригиналне променљиве и та копија се прослеђује методи. Овај механизам прослеђивања по вредности има неколико важних импликација за начин на који се програми понашају.

Разумевање прослеђивања по вредности

Када променљива прослеђује по вредности, вредност променљиве се копира и та копија се прослеђује методи. То значи да било какве промене извршене над копијом променљиве унутар методе неће утицати на оригиналну променљиву изван методе.

На пример, размотрите следећи програмски код:

java
public class Main {

public static void main(String[] args) {
int x = 5;

// прослеђујемо x по вредности методи changeValue()
changeValue(x);

// исписујемо вредност x после прозивања методе
System.out.println(x); // исписује 5
}

public static void changeValue(int x) {
x = 10; // мењамо вредност копије x унутар методе
}
}

У овом примеру, променљива x се прослеђује методи changeValue() по вредности. Унутар методе, вредност променљиве x се мења на 10. Међутим, када се изврши System.out.println(x) након прозивања методе, вредност x је и даље 5. Ово је зато што је вредност x копирана у локалну променљиву унутар методе changeValue(), а све промене извршене над овом копијом немају утицаја на оригиналну променљиву x изван методе.

Предности прослеђивања по вредности

* Побољшана сигурност: Прослеђивање по вредности помаже у спречавању нежељених измена оригиналних променљивих, што може довести до неочекиваних понашања програма.
* Неизменљиви објекти: Прослеђивање по вредности је корисно за креирање и коришћење неизменљивих објеката који не могу да буду промењени након што су креирани.
* Побољшане перформансе: У неким случајевима, прослеђивање по вредности може побољшати перформансе програма јер се копирање вредности може бити брже него пребацивање референце на објекат.

Недостаци прослеђивања по вредности

* Заузима више простора: Прослеђивање по вредности захтева копирање целих вредности променљивих, што може заузети више простора у меморији, посебно за велике податке.
* Спорије извршавање: За велике променљиве, копирање вредности уместо пребацивања референце може успорити извршавање програма.
* Може довести до непотребних копирања: У случајевима када метода само треба да прочита или израчуна нову вредност из променљиве, прослеђивање по вредности може довести до непотребних копирања.

Алтернатива: прослеђивање по референци

У неким случајевима, можда ћете желети да проследите променљиву по референци. Прослеђивање по референци ствара референцу на оригиналну променљиву уместо да копира њену вредност. Све промене извршене над референцом унутар методе ће такође модификовати оригиналну променљиву.

У Јави, прослеђивање по референци се може постићи коришћењем кључне речи final на параметру методе. final кључна реч спречава да се референца мења унутар методе, али и даље дозвољава модификовање оригиналног објекта.

Када користити прослеђивање по вредности и по референци

Избор да ли да се променљива прослеђује по вредности или по референци зависи од специфичних захтева ваше апликације. Уопштено говорећи, прослеђивање по вредности је безбеднија опција и често се препоручује. Прослеђивање по референци треба користити само када то заиста потребно.

Закључак

Разумевање концепта прослеђивања по вредности је од кључног значаја за писање ефикасног и исправног Јава кода. Прослеђивање по вредности пружа предности у погледу сигурности, неизменљивости и перформанси, док прослеђивање по референци омогућава директан приступ оригиналној променљивој. Избор између ове две методе прослеђивања треба пажљиво размотрити на основу захтева конкретне апликације и жељеног понашања програма.

ФАК

1. Шта значи прослеђивање по вредности у Јави?
Прослеђивање по вредности у Јави значи да се копира вредност променљиве и та копија се прослеђује методи.

2. Које су предности прослеђивања по вредности?
Предности прослеђивања по вредности укључују побољшану сигурност, неизменљиве објекте и потенцијално побољшане перформансе.

3. Које су недостаци прослеђивања по вредности?
Недостаци прослеђивања по вредности укључују веће коришћење простора, потенцијално спорије извршавање и непотребна копирања.

4. Када треба користити прослеђивање по референци?
Прослеђивање по референци треба користити када метода мора директно да модификује оригиналну променљиву.

5. Која је сврха final кључне речи у контексту прослеђивања по референци?
final кључна реч спречава да се референца мења унутар методе, али и даље дозвољава модификовање оригиналног објекта.

6. Шта је неизменљиви објекат?
Неизменљиви објекат је објекат чије се стање не може променити након што је креиран.

7. Како прослеђивање по вредности утиче на перформансе програма?
Прослеђивање по вредности може побољшати перформансе у случајевима када је копирање вредности брже од пребацивања референце.

8. Које су алтернативе прослеђивању по вредности и прослеђивању по референци?
Постоје и друге технике, као што је коришћење параметара за излаз, али су оне ређе коришћене.

  Која је разлика између приватних, јавних и ненаведених ИоуТубе видео снимака?